Zgodovina

Planina old

O življenju Ane Wambrechtsamer:

Ana (Anna Maria) Wambrechtsamer se je rodila kot drugi otrok v družini trgovca Friedricha Wambrechtsamerja in Marije (roj. Rožanc), ki je bila hčerka davčnega uradnika iz okolice Celja. Oče, sicer rojen v Pragi, je izhajal iz celjske meščanske družine in je kupil hišo s posestvom v trškem naselju Planina pri Sevnici, kjer je vodil trgovino, njegova žena pa pošto. Doma so se med seboj pogovarjali nemško, a Ana se je naučila tudi slovenščine, ki jo je govorilo okoliško kmečko prebivalstvo. Po besedah Aleksandre Krofl je bila » … otrok narave, ljubila je živali, polja in travnike. Bila je tudi ljubljenka domačinov, vsa vrata so ji bila odprta.«

Leta 1903 je začela obiskovati ljudsko šolo na Planini. Tu je spoznala Roso Adamus, ki je spodbujala Anino domišljijo, predvsem pa je v njej prebudila zanimanje za zgodovino in literaturo. Leta 1908 je nadaljevala šolanje na meščanski šoli v Celju. Tu je prvikrat občutila nacionalne napetosti med nemško in slovensko govorečimi meščani. Naslednje leto so Wambrechtsamerji prodali posestvo na Planini in se preselili v Studence pri Mariboru (danes del mesta Maribor). Odtlej se je na Planino vračala le še občasno. V Mariboru je leta 1911 zaključila meščansko šolo in se vpisala na učiteljišče, toda že kmalu (1913) je zbolela za hudo pljučnico, zaradi česar je prekinila svoje šolanje, nato pa ji je umrl še oče. Leta 1915 je obiskovala tečaj za poštno uslužbenko in telegrafistko ter se kot pripravnica zaposlila na pošti v Studencih, kjer je bila njena mati upravnica. Po razpadu avstro-ogrske monarhije sta se bili z materjo primorani preselili v St. Lambrecht na Zgornjem Štajerskem, kjer sta nadaljevali službeno pot. V bližnjem samostanu z bogato knjižnico se je lahko izobraževala. Leta 1920 se je zaposlila na pošti v Frauentalu, a bila že naslednje leto premeščena v Liebenau pri Gradcu. Poklic poštne uslužbenke ji ni bil nikoli blizu, silno si je želela postati pisateljica. Poleti 1922 se je poročila z dvajset let starejšim poštnim uradnikom Hansom Sigmundtom in se po dveh letih od njega ločila. Ob poroki je pustila službo na pošti in se končno bolj posvetila pisanju. Kasneje je bila v razmerju z novinarjem Johannom Buchenauerjem, a se je tudi z njim razšla. Obe vezi sta bili zanjo precej nesrečni. Umrla je v Gradcu leta 1933 zaradi odpovedi srca in je pokopana na Planini pri Sevnici.

Uveljavila se je zlasti kot pisateljica v nemškem jeziku, čeprav je pisala tudi v slovenščini. Najprej je objavljala v celjskem časopisu Deutsche Wacht, kjer jo je podpiral urednik Franz Schauer. Pesmi, črtice, podlistke, zgodovinske povesti in študije je kasneje objavljala (deloma so izšli posthumno) še v celjskih (Cillier Zeitung, Deutsche Zeitung) in graških časopisih Heimgarten in Tagespost. Med bivanjem v Gradcu je v deželnem arhivu proučevala arhivsko gradivo, med katerim je iskala vire za kroniko rojstnega kraja (Kronika planinskega gradu in trga). V graškem arhivu je tako odkrila tudi veliko gradiva o grofih Celjskih. Tej temi se je posvetila v svojem osrednjem in najbolj prepoznavnem delu – zgodovinskem romanu Danes grofje Celjski in nikdar več in v krajših proznih delih: Die letzte Gräfin von Cilli (Zadnja celjska grofica) in Graf Friedrich II. als Gönner der Stadt Cilli (Grof Friderik II. kot zaščitnik mesta Celja). Roman o celjskih grofih je izšel tik pred njeno smrtjo pri graški založbi Leykam in prvič v slovenskem jeziku v prevodu Nika Kureta leta 1940. Roman je v obeh jezikih dosegel širok krog bralcev in doživel izjemen uspeh. Pisala je tudi pesmi in prevajala. V slovenščino je prevedla svoji črtici Gospodič Jurij in Gospod Perfekt, v nemščino pa Župančičevo Veroniko Deseniško (ohranjeno v rokopisu) in Novačanovega Hermana Celjskega. Avtobiografski roman Reinhold der Grenzer je ostal nedokončan.

Njena bibliografija obsega 22 leposlovnih del, 30 pesmi in 10 zgodovinskih člankov. V slovenskem jeziku so bila objavljena naslednja dela: članek Planina in njeni prvi gospodarji, roman Danes grofje Celjski in nikdar več, dramsko besedilo Za staro pravdo, zbirka pesmi, objavljena v zborniku Planina v pesmi in besedi, Kronika planinskega gradu in trga in povest Guzej. Veliko njenega gradiva je še neobjavljenega in ga danes hranijo v Deželni knjižnici v Gradcu (Steiermärkische Landesbibliothek). Del tega gradiva v obliki fotokopij hrani tudi Osrednja knjižnica Celje.

Literarni opus Ane Wambrechtsamer je tesno povezan predvsem z njenim osebnim življenjem in doživljanjem sveta. Pisala je o stvareh, ki jih je poznala in imela rada (domači kraj in njegovi prebivalci, navade in običaji, zgodovina). Želela je, da bi njena dela postala most za premostitev napetosti med dvema narodoma in dvema kulturama, ki ju je hotela zbližati s pisanjem. Takratni čas nacionalnih konfliktov med Slovenci in Nemci ji v njenih prizadevanjih ni bil naklonjen.

O njenem življenju in delu je leta 1993 izšel zbornik Ana Wambrechtsamer: 1897–1933, ki ga je uredila Aleksandra Krofl.

 

Na Planini pri Sevnici, Planina 39, so ji leta 1935 na njeni rojstni hiši odkrili spominsko ploščo z reliefnim portretom, ki je delo Nikolaja Pirnata. Tam je tudi pisateljičin kip, ki ga je izdelal Ivo Vrečko. Pokopana je na Planini.

Znamenitosti na Planini pri Sevnici:

 

Trg Planina ima muzejski zbirki (zbirko etnoloških predmetov Janeza Šmida in stalno razstavo »Kozjansko žari«) in grad z grajsko kaščo ter grajskim parkom z zaščiteno turško lipo.

V bližnji gotski cerkvi sv. Vida naj bi se poročila Friderik II. Celjski in Veronika Deseniška.

Zanimiv je sprehod mimo kapelic križevega pota do bližnjega hriba Sv. Križ (733 m) ali po markirani planinski poti od Bohorja do Sedlarjevega in do slapov reke Gračnice.

 

Cerkev Svete Marjete

Cerkev Svete Marjete je iz prve polovice 15. st., zvonik so ji prizidali v 17. st. Kapeli sta iz okoli 1700. Ladjo so podaljšali, vanjo vgradili dve empori in kostnico, ki so jo leta 1871 odstranili. Današnja zakristija je iz leta 1878. Prezbiterij je gotsko obokan, na stenah so sledi poslikav iz konca 15. st. Veliki oltar je iz leta 1780, stranska pa verjetno iz 1735, napravil naj bi ju kipar Janez Pogačnik iz Konjic. Jožefov oltar iz leta 1720 je bil prinesen iz grajske kapele. Frančiškov oltar iz prve kapele je iz okoli 1730. V zakristiji je slika sv. Marjete iz okoli 1760, delo rogaškega slikarja Antona Lerchingerja.

Cerkev je bila sedež vikariata že pred letom 1452, ki so ga po požaru leta 1450 preselili v Šentvid pri Planini. Sedež župnije je v Planini od leta 1909.

Cerkev Svetega Križa

Cerkev Svetega Križa je prvič omenjena že leta 1414. Sedanja stavba je iz začetka 18. st. Leta 1737 so ji prizidali zvonik, leta 1847 pa zakristijo in kapelo. Veliki oltar je iz leta 1847. Zanimiv je glažutarski lestenec iz srede 19. st.. Križev pot predstavlja 12 kapelic iz leta 1801. Anton Pavlič iz Buč jih je poslikal leta 1929.

 

Grad

Grad Planina leži na 33 m visokem strmem skalnatem grebenu nad trgom. Graditi so ga začeli v 10. ali 11. st., končali pa verjetno v 12. stoletju. Prvič je omenjen leta 1190. Njegovi lastniki so bili Krški škofje oziroma Vitezi Planinski. V 13. st so jim sledili Ostrovrharji (1249), v 14. st. pa Celjski grofje (1345-1456). Sledili so razni deželni knezi in najemniki, med najbolj znanimi so bili Mosconi (1588-1768) in Protazi (1823). Leta 1884 so gradu odstranili streho, nakar je postal razvalina, ki se je ohranila vse do danes.

Jedro gradu je bilo romansko, južna stran pa gotska. Na severni steni je zanimiva zidava v obliki ribje kosti, značilna za antiko oziroma zgodnjo romaniko. Grad je imel podolžno oblikovan palacij z velikimi kletmi. Imel je dve nadstropji in velike podstrešne prostore. Ob vhodu je stal visok okrogel stolp, na severu, 100 m vstran, pa še en stolp, ki je varoval dovozno cesto na grad. Grad je bil obzidan na zahodni, severni in vzhodni strani.

 

Grad Planina pri Sevnici okr. l. 2000 z zahodne strani

Tukaj je bil razbojnik Guzaj:

 

Kako je Franc Guzej postal razbojnik Guzaj?

Guzej. Razbojnik, morilec, predrznež, tolovaj, hudodelec, prekocuh, rokomavh, rokovnjač, vagabund, nesrečnež, zoprnik oblastem, maščevalec, pustolovec, nebodigatreba, upornik, ropar, zlikovec, človek, željan ljubezni, razumevanja, topline…

(Šibenik pri Šentjurju, 12.november 1839 – Košnica, 10. september 1880)

Rojen v slamnati, uborni bajti na obrobju Kozjanskega je pri krčmarici na Dobrni, kjer se je, soldat 87. polka druge kompanije, žandar, vešč nemškega jezika, zaposlil, naletel na pretrd oreh: ženski ni bilo mar za njegovo delo, zanimal jo je on, moški.  A ta ji je štrene temeljito premešal, zavrnil jo je : maščevala se je brez pomisleka, ga obtožila kraje, podtaknila srebrni jedilni pribor in še kaj, bil je obsojen, strpali so ga v keho v Rogatcu, od koder je ušel in se po robinhoodovsko zatekel v maščevanje…
Bili so težki časi. Kmetje na robu obupa. Kmečka odveza brez fickov jim ni pomagala, namesto da bi svojo zemljo kupovali, so svoja posestva prodajali, mnogi so se selili v Ameriko, na Laško, v nemške, francoske, belgijske rudnike. Francuh se je lotil tolovajstva, maščevanja in je – ropal in kradel, delil pravico in nakradeno blago, jemal bogatim, dajal revnim… poigraval se je s posvetno in cerkveno gosposko in tudi tako vnesel v te od cesarja in boga zapuščene kraje robinhoodovskega duha… se oblačil enkrat v žandarja, drugič spet v gospdoa, pa v pretkanega logarja, jo zagodel grofu Attemsu iz Brežic, si vzel na piko znamenito družino Ipavcev iz Šentjurja, farne gospode, nakupoval mačke po Podsredi, “potemplal” ženičko, ki si je drznila reči , da je potepin in nasploh grde reči o njem… se v poznih večernih urah poslavljal od pajdašev, ne da bi vedeli, da odhaja v Ameriko, velikodušno delil naropano, revčkom nosil blago, dajal denar, odplačeval dolgove, se oddolževal zoprnikom in pretepal z žandarji.
Počasi jim je, ubogim param med Savo, Sotlo, Savinjo in južno železnico, zlezel pod kožo, začeli so mu pripisovati tudi stvari, ki jih ni storil in ko so zaradi uboja žandarja razpisali na njegovo glavo visoko nagrado, je vrag vzel šalo, izdal pa ga vendar ni nihče. V miru božjem se je sestajal  s kompanjoni, užil kratke trenutke sreče s svojo Barbiko, Amonovim dekletom iz bistriškega grabna, s katero se je tik pred usodnimi trenutki, ko so mu žandarji v Košnici pretrgali v zasedi nit življenja, namenil v Ameriko. Potna lista je imel menda že v žepu in tamkaj so žandarji našli tudi pisma, nekaj pisem, materi, ljudem nasploh.


Francuh počiva na prevorskem pokopališču in več kot sto let cveti na njegovem grobu vrtnica, menda jo je zasadila že Barbika… kdo bi vedel? Skozi dobro stoletje od njegove smrti so se v spominu ljudi nizale smešno trpke dogodivščine njihovega “anti  junaka” kot jagode na molku:dlje časa je minevalo od njegove tragične smrti pod streli žandarjev na Drobnetovi domačiji,  bolj je Šarklov Francuh odhajal v zgodovino in legendo. Ne le na Kozjanskem in ne le na Štajerskem… Postajal je nekaj novega: utelešal je želje preprostih ljudi, botroval njihovim upom, njegov upor, četudi morda kdaj ne tudi povsem “čist” in plemenit, je vse bolj postajal njihov upor, plemenit, smiseln, pogled, uprt v boljšo prihodnost.


Tako, korak za korakom, si ga je, vse do dandanašnjega, vzelo za svoje ljudsko Izročilo.